Image

Štatistika

Štatistické vykazovanie (Slovenská národná knižnica):
https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/statistika/statistika-kult-10-01-rocny-vykaz-o-kniznici.html

Štatistika regionálnych a verejných knižníc TTSK (Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave):
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/pre-kniznice#statistika

 

Niekoľko rád k štatistike

Správne vyplňovanie základnej knižničnej dokumentácie (prírastkový zoznam, zoznam vyradených dokumentov) a pravidelné vedenie pomocnej knižničnej dokumentácie (denník, súpis podujatí ...) uľahčuje vyplňovanie štatistických výkazov.

Sledujeme v prvom rade položky, ktoré od nás výkazy vyžadujú –
počet čitateľov, počet čitateľov do 15 rokov, počet a typy vypožičanej literatúry, ...
Pri uvádzaní prezenčných výpožičiek sa vychádza z „kvalifikovaného“ odhadu, že každý návštevník si potencionálne zoberie do ruky aspoň jednu knihu, ktorú si prelistuje, ale domov si ju nezoberie.

Počet podujatí:
Existujú 2 veľké podskupiny, a to kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie,
ďalej sledujeme podujatia do 15 rokov, do ktorých patria aj hodiny informačnej výchovy, podujatia pre rôzne znevýhodnené skupiny.

Celkový počet návštevníkov zahŕňa čitateľov, ktorý si prišli do knižnice vypožičať knihy (noviny, časopisy), ich sprievod, účastníkov podujatí.

Tip k podujatiam: ako podujatie môžete vykázať aj usporiadanie výstavy nových kníh, príp. tematické výstavy, napr. k nejakému výročiu alebo osobnosti.

Študijné miesta: sem môžete zarátať a zapísať stoličky, kreslá, ktoré máte v priestoroch knižnice.

Webstránka: Ak je o knižnici zmienka na stránke obci, zaznamenajte to v príslušnom riadku, avšak informácie o knižnici by mali spĺňať podmienky uvedené v štandardoch. Profil na sociálnej sieti sa za webstránku nepočíta.

Vzdelávanie: nová požiadavka štandardov, započítava sa sem každé školenie (prezenčné vzdelávanie, webinár, online školenie, odborný seminár, konferencia ....), na ktorom sa knihovník zúčastnil. Nemusí byť priamo o knihovníctve, môže sa viazať napr. aj k práci na úrade (nové zákony, vyhlášky, programy). Zarátava sa aj metodická návšteva z regionálnej knižnice.

Úväzok zamestnanca: vypočítava sa z týždenného počtu otváracích hodín knižnice. Aj keď štandardy uvádzajú, že počet otváracích hodín nemusí byť zhodný s celkovým objemom pracovnej kapacity zabezpečujúcej činnosť knižnice. Pracovný čas zamestnanca knižnice v obciach nad 1000 obyvateľov by mal byť orientačne o tretinu dlhší, ako prevádzkový čas knižnice.
Zamestnanci pracujúci na dohodári sa uvádzajú zvlášť.

počet hodín za týždeň

prepočítaný úväzok

1

0,03

2

0,05

3

0,08

4

0,11

5

0,13

6

0,16

7

0,19

8

0,21

9

0,24

10

0,27

11

0,3

12

0,32

13

0,35

14

0,37

15

0,41

16

0,43

17

0,46

18

0,49

19

0,51

20

0,54

 

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede