Image

Výpožičný poriadok (výber)

Požičiavanie knižničných dokumentov sa riadi Výpožičným poriadkom Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede, ktorý je záväzný pre všetkých používateľov knižnice . Požičiavajú sa dokumenty len používateľovi, ktorý sa preukáže platným čitateľským preukazom.
Dokumenty rezervované a oznámené je potrebné vyzdvihnúť do 7 dní.
Používateľ môže mať súčasne vypožičaných najviac 10 knižničných jednotiek.
Vypožičiavanie kníh, resp. dokumentov je bezplatné. Dokumenty sa požičiavajú absenčne /mimo knižnicu/ a prezenčne (len do študovní).

Absenčne sa požičiavajú:

 • knižné dokumenty, ktoré nie sú určené len na prezenčné štúdium
 • bežný ročník periodík

Elektronické a audiovizuálne dokumenty sa nepožičiavajú absenčne.

Prezenčne sa požičiavajú všetky ostatné druhy dokumentov, t.j. :

 • knižné dokumenty z príručných knižníc
 • knižné dokumenty určené len na prezenčné štúdium
 • elektronické a audovizuálne dokumenty, hry pre deti
 • odborné a regionálne periodiká (viazané i neviazané)
 • dokumenty z iných knižníc (domácich i zahraničných) požičané prostredníctvom MVS, ak požičiavajúca knižnica stanoví ako podmienku prezenčné sprístupňovanie.

Výpožičnú lehotu možno predľžiť najviac dvakrát, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že dokument nežiada iný používateľ.

Nové informácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., platného od 25. mája 2018,  sú ešte v priebehu spracovania. Za pochopenie ďakujeme!

Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom Knižnično-informačného systému je Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36088323; DIČ: 2021449386

Sprostredkovateľ: Slovenská národná knižnica v Martine so sídlom Nám. J. C. Hronského 1, Martin; IČO 37780387; DIČ 2021446768

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia používateľov knižnice pre potreby ich identifikácie pri poskytovaní knižnično-informačných služieb a ďalších služieb poskytovaných v zmysle knižničného a výpožičného poriadku.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Fyzická osoba, ktorej bol vydaný občiansky preukaz: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu, vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ), status osoby (študent, dôchodca a iné)

Maloletá osoba do 15 rokov: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, vzdelanie (ZŠ, SŠ) a osobné údaje zákonného zástupcu: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu.

Doplňujúce informácie (§ 15, ods. 1, písm. e)) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Oprávnenie získavať osobné údaje používateľov knižnice v mene prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov. Na žiadosť dotknutej osoby preukáže oprávnená osoba svoju príslušnosť k prevádzkovateľovi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné na splnenie účelu spracúvania.  Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov predmetné osobné údaje zlikviduje. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať za podmienky, že žiadateľ nemá voči knižnici žiadne nevysporiadané záväzky.

Sprístupňovanie osobných údajov: Slovenská národná knižnica v Martine; subjekty oprávnené pri vymáhaní pohľadávok

Poskytovanie tretím stranám: subjekty oprávnené pri vymáhaní pohľadávok

Osobné údaje sa nezverejňujú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 2. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ jej osobné údaje na spracúvanie
 4. zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu do vyrovnania si podlžností voči prevádzkovateľovi

Evidenčné listy informačných systémov sú prístupné pre fyzické alebo právnické osoby na požiadanie na metodickom oddelení knižnice.

Kompletný knižničný a výpožičný poriadok si môžete stiahnuť tu (formát doc).

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede