Image

Slobodný prístup k informáciam

Vybavovanie žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000:

  • Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) má právo na poskytnutie informácií, ktoré v čase podania žiadosti existujú a ktoré má ŽKDS k dispozícii, bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.
  • Informácie v rámci knižnično-informačných služieb ŽKDS sa neposkytujú verejnosti podľa zákona č. 211/2000, ale podľa zákona č. 183/2000 o knižniciach (knižničný zákon).

Ústne a telefonické poskytovanie informácií v pracovných dňoch v čase os 8.00 do 15.00 hod.

Telefón: 031/552 25 82 / klapka 17

Písomná žiadosť sa podáva na adresu:

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, úsek koordinácie a metodiky
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda

alebo na e-mailovú adresu: metodika.zkds@gmail.com

Zo žiadosti musí byť zjavné:

  • ktorej povinnej osobe je určená (t. j. že je určená ŽKDS),
  • kto ju podáva (meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje),
  • ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Priamo zodpovedný gestor: Mgr. Ladislav Dombi

 

Dvojjazyčné (slovensko-maďarské) znenie zákona:

https://torvenytar.sk/pdfRules/1485962928_aktualne_znenie-125_2016.pdf

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede