Image

História knižnice

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede – od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - je univerzálnou verejnou knižnicou, plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov mesta i regiónu.

Jej súčasná odborná a výchovná práca vychádza z úloh a činností knižníc, ktoré v našom meste pôsobili už aj pred oboma svetovými vojnami. Boli to knižnice: Spolku katolíckej mládeže a knižnice škôl mesta bohaté na krásnu aj populárno-náučnú literatúru. Počas vojny sa veľká časť týchto kníh zničila a stratila, ale po roku 1946 obecná rada obnovila zničenú knižnicu s cieľom pomôcť v šírení oddychovej kultúry medzi obyvateľstvom. Táto knižnica mala len jedného odborného pracovníka, dnes zamestnáva knižnica 8 odborne vzdelaných knihovníkov.

Vlastná odborná knihovnícka činnosť sa začala až v päťdesiatych rokoch, kedy už mala vypracovaný organizačný a výpožičný poriadok, založený prírastkový zoznam a knihy sa aj katalogizovali. V priebehu rokov sa knižnica viackrát sťahovala a hľadalo sa čo najvhodnejšie a dôstojné umiestnenie pre „stánok kultúry“.

V  roku 1977 sa knižnica presťahovala na súčasné miesto do novopostavenej budovy mestského kultúrneho strediska. Kým v predchádzajúcich umiestneniach mala knižnica len jednu kanceláriu a dve dosť malé miestnosti na voľné uloženie a požičiavanie kníh, v kultúrnom dome už každý pracovný úsek má vlastné miestnosti a kancelárie. V roku 1977 sa nám zdalo, že tieto miestnosti nikdy nezaplníme knihami (vtedy sme mali okolo 50.000 zväzkov kníh), dnes sú už tieto priestory úzke,  knižničný fond sa zdvojnásobil (cca 100.000 zv.)

Náš kraj a okres je typický nielen svojou dvojjazyčnosťou, ale i svojim poľnohospodárskym rázom. Donedávna sa Žitný ostrov nazýval aj „obilnicou Slovenska“. Tento charakter krajiny využili naši ústrední metodici zo Slovenskej národnej knižnice v Martine v roku 1984 na založenie a vytvorenie Kooperačného poľnohospodárskeho informačného strediska (KOPIS). Knižný fond KOPIS-u bol súčasťou fondu okresnej knižnice. Jej úlohou bolo predovšetkým pomáhať odborníkom v poľnohospodárstve a najmä vedúcim pracovníkom vtedajších štátnych majetkov a JRD. Nazhromaždilo sa tu  veľa užitočných kníh z jednotlivých odvetví poľnohospodárstva. Toto špecializované oddelenie malo toho času štyroch odborných pracovníkov. Dve knihovníčky, jednu prekladateľku z ruského a anglického jazyka a jedného odborného pracovníka na udržiavanie stykov s vedúcimi pracovníkmi poľnohospodárskych závodov. Špecializované oddelenie pripravovalo i rôzne podujatia najmä tzv. „Dni informácií“, v rámci ktorého sa konali rôzne semináre na odborné témy, pripravovali referáty a koreferáty, výstavy a ponuky kníh k určeným témam. Na tieto semináre sa prizývali i odborníci zo zahraničia napr. z MR Gödöllő, atď. Po roku 1989 aj tu nastali zmeny. Zariadenie i fond bolo potrebné zlúčiť s materskou knižnicou.

Slovenská národná knižnica v Martine, zastúpená Národným bibliografickým ústavom a Databázovým centrom uzatvorila na základe Štatútu Kooperačného združenia Článková databáza Slovenskej národnej bibliografie so Žitnoostrovskou knižnicou v Dunajskej Strede dvojstrannú dohodu o vzájomnej spolupráci. Predmetom dvojstrannej dohody bola vzájomná spolupráca zúčastnených inštitúcií na budovaní Článkovej bázy dát Slovenskej národnej bibliografie prostredníctvom bibliografického spracovania článkov a vzájomnej výmeny bibliografických záznamov z danej oblasti. Žitnoostrovská knižnica sa zaviazala, že na základe tejto dohody bude do článkovej dát SNB zasielať bibliografické záznamy v aktuálnej periodicite a v stanovenom technologickom režime s rešpektovaním všeobecne platných noriem a štandardov. Bibliografia Hungarica ponúkala spoľahlivé informácie a záznamy o duchovnej činnosti vykonávanej maďarskými činiteľmi žijúcimi a pôsobiacimi na Slovensku, ako i o ich písomnej činnosti, ktorú vytvorili. Zároveň ponúkala informácie o tých Maďaroch, roztrúsených vo svete, ktorí vyvíjali činnosť a dosiahli úspech v literárnej, vedeckej, umeleckej sfére alebo na poli politickom, cirkevnom a kultúrnom. Od roku 1991 do konca roka 2004 sa spracovalo vyše 30.000 takýchto záznamov. Táto činnosť bola potom na určitý čas prerušená a obnovená v roku 2019.

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede je univerzálnou knižnicou. Poskytuje knižničné, bibliografické a informačné služby fyzickým osobám. Poslaním a úlohou knižníc nie je len zhromažďovanie a odborné spracovanie publikácií a iných dokumentov a ich adresné rozširovanie - požičiavanie, ale aj poskytovanie adresných informácií. Súčasnou  snahou knižnice je premeniť sa na moderné komunitné centrum, kde sa môžu schádzať a stretávať v rámci rôznych podujatí skupinky záujemcov o danú tematiku.

Dôležitú úlohu má knižnica i v mimoškolskom vzdelávaní aj prostredníctvom organizovania kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Spoločenské podujatia a kultúrno-výchovné akcie pripravované pre deti i dospelých vo veľkej miere pomáhajú pri zviditeľňovaní a propagácii činnosti knižnice.

Od roku 2004 sa Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede  už tradične zapája do organizácie celovečerného programu „Noc s Andersenom“, ktorá prebieha na počesť medzinárodného dňa detskej knihy a zároveň i výročia dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Deti tráviace skoro celú noc v knižnici, sa tešia nielen čítaniu rozprávok ale aj  ich dramatizácii, stretnutiu so zaujímavými osobami mesta,  regiónu, a pod.

Práca  s knihou, rozširovanie kultúry a myšlienok ukrytých v knihách je veľmi rôznorodá a pestrá. Mohli by sa vyratúvať nespočetné množstvá rozprávkových dopoludní pre menšie deti, súťaže a kvízy, krížovky a hlavolamy, literárne besedy o knihách, predčítania a stretnutia nielen so spisovateľmi ale i ilustrátormi kníh, s redaktormi rôznych novín, putovné výstavy kresieb, výstavy amatérskych umelcov, literárne posedenia pre dôchodcov, prednášky na rôzne témy, atď.

Všetky tieto úlohy a práca vyžaduje od knihovníkov nielen odbornosť, ale i zaujatosť a oduševnenosť pre činnosť, ktorá prináša spokojnosť a radosť, keď vieme nimi privábiť deti i dospelých do knižnice a môžeme im podať knihu, ktorá poučí i zabaví.

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede