Image

Ochrana osobných údajov

Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje používateľov knižnica eviduje po predbežnom súhlase dotknutej osoby (používateľa knižnice alebo jeho zákonného zástupcu) v rozsahu ako to určuje zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. Osoby, ktoré odmietnu požadovaný súhlas, nie sú oprávnené stať sa používateľmi knižnice.

Knižnica spracováva len pre vnútorné potreby osobné údaje: titul, meno, dátum narodenia, adresu trvalého, resp. prechodného bydliska, číslo OP.

Knižnica využíva aj zmluvného sprostredkovateľa: SNK Martin - technologického sprostredkovateľa systému KIS3g. Osobné údaje sa z evidencie knižnice likvidujú 2 roky po skončení platnosti čitateľského preukazu. Po 3 rokoch sa z databázy vymažú aj čitatelia so skončením platnosti čitateľského preukazu s neuhradenými poplatkami.

Nepovinné kontaktné údaje: doručovacia adresa, e-mail, telefón...
Služobné údaje: číslo čitateľského preukazu, prehľad výpožičiek vrátane histórie, prehľad rezervácií, upomienok...
Ďalšie údaje: údaje o držbe preukazu ZŤP osoby

Kontakt na zodpovednú osobu: tel. č.: +421 48 414 67 59, e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Viac o právach pri ochrane osobných údajov si prečítate TU!

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zodpovedná osoba organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pod 50 zamestnancov sa nachádza na Útvare hlavného kontrolóra.

 

HLAVNÝ KONTROLÓR

Úrad TTSK
P.O. BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

 

Ďalšie informácie:

https://trnava-vuc.sk/utvar-hlavneho-kontrolora/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede