Image

Informačná výchova (IV) v knižniciach

Tradičné poňatie IV spočívalo v spoznávaní knižnice, jej výpožičného poriadku, usporiadania jej fondu, orientáciu a vyhľadávanie v primárnych a sekundárnych informačných zdrojoch.

Novšie sa pod IV zaraďuje aj spoznávanie digitálnych zdrojov a elektronických informačných zdrojov, rozlíšenie dezinformácie, bezpečné používanie internetu, metodika samostatného štúdia, citovanie a plagiátorstvo.

V rámci IV sa zameriava hlavne na informačnú, mediálnu a digitálnu gramotnosť. Tieto tri pojmy sa však navzájom prekrývajú a doplňujú. Informačná gramotnosť zahrňuje znalosť vlastných informačných potrieb, schopnosť identifikovať, vyhľadať, ohodnotiť, usporiadať a efektívne vytvárať, používať a predávať informácie, ktoré sa vzťahujú k určitému problému či téme.

Informačná gramotnosť zahrňuje znalosť vlastných informačných potrieb, schopnosť identifikovať, vyhľadať, ohodnotiť, usporiadať a efektívne vytvárať, používať a predávať informácie, ktoré sa vzťahujú k určitému problému či téme. Byť informačne gramotný znamená získať znalosti a pochopenie:

 • informačných potrieb (kedy a prečo potrebujeme informácie),
 • dostupných informačných zdrojov (kde ich nájdeme),
 • spôsobov ako vyhľadávať informácie,
 • potreby hodnotiť výsledky vyhľadávania,
 • spôsobu práce s výsledkami a ich využitie (tvorba kľúčových slov, anotovanie, poznámkovanie, extrahovanie),
 • etiky a zodpovednosti pri používaní informácií (slovná, písomná, grafická prezentácia,
 • zverejnenie - chápanie a rešpektovanie ekonomických, právnych a kultúrnych problémov spojených s používaním informácií).

Mediálna gramotnosť je súhrn vedomostí, zručností a postojov týkajúcich sa tradičných i digitálnych médií, medzi ktoré patria:

 • znalosť mediálnej logiky (ako vznikajú správy, ako funguje mediálny priemysel),
 • analýza mediálnych produktov (správy, reklamy, príspevky na soc. sieťach apod.),
 • posúdenie relevantnosti a dôveryhodnosti nájdených informácií,
 • bezpečné pohybovanie sa na internete – predchádzať zneužitiu osobných údajov, bránenie sa kyberšikane apod.,
 • uvedomiť si úlohu médií v živote spoločnosti.


Materiál k informačnej výchove si môžete stiahnuť tu (formát docx).