Image

Historický kalendár

Pripravujeme ...

 

MÁJ

Regionálne osobnosti

Bittó, Štefan 

(3. 5. 1822 Blatná na Ostrove – 7. 3. 1903 Budapešť, Maďarsko)

 1. výročie narodenia

Právnik, uhorský politik

Po absolvovaní právnických štúdií pôsobil v správe Mošonskej stolice, v r. 1847 bol slúžnym v Bratislavskej stolici. V r. 1848 sa stal poslancom v sneme. V r. 1871 - 1872 bol ministrom spravodlivosti, v r. 1874 - 1875 predsedom uhorskej vlády. Umrel v Budapešti (Maďarsko).

 

Karcsu, Anton Arzen

pôvodne Kreco, Anton Arzen

pseud. Vásárúti Antal, Dunapárti Nándor

(9. 5. 1827 Trhová Hradská – 7. 2. 1893 Szolnok, Maďarsko)

 1. výročie narodenia

Pedagóg, cirkevný historik

V r. 1845 vstúpil do františkánskej rehole. Študoval na gymnáziu v Komárne, filozofiu v Segedíne (Maďarsko), teológiu v Gyöngyösi (Maďarsko) a Kecskeméte (Maďarsko), v r. 1850 bol vysvätený za kňaza. Stal sa gymnaziálnym profesorom v Gyöngyösi, Jászberényi (Maďarsko), v Subotici (Srbsko), kazateľom v Kecskeméte, potom vo Fiľakove a farárom na jeho okolí. V r. 1863 podprior, 1869 - 1889 prior kláštora vo Váci (Maďarsko) a od r. 1889 v Szolnoku (Maďarsko). Autor dejín Vácu, prepracúval a prekladal do maďarčiny práce cirkevných historikov. Vydal i modlitebnú knižku a náboženské príručky.

               

Medgyes, Jozef

(9. 9. 1961 Komárno – 12. 5. 1997 Dunajská Streda)

 1. výročie úmrtia

Futbalista

Ako dorastenec a neskôr aj senior hral za Spartak Trnava. Reprezentoval ČSSR v tíme od 18 aj od 21 rokov. Počas základnej vojenskej služby hral za Cheb (Česko), po vojenskej službe začal pôsobiť v Dunajskej Strede. Neskôr sa stal hráčom nemeckého treťoligového Wismut Aue, odkiaľ prešiel do tureckého prvoligového klubu Altay Iemir. V r. 1993 sa vrátil domov, hral za Gabčíkovo a napokon za Komárno. Choroba mu však bránila ďalej hrať, preto sa dal na trénerskú dráhu, naposledy pôsobil v Báči.

 

Bödők, Zsigmond

(22. 5. 1957 Komárno – 26. 7. 2010 Dunajská Streda)

 1. výročie narodenia

Astrofyzik

Základnú a strednú školu absolvoval vo Veľkom Mederi. Študoval na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončil diaľkovo v r. 1985. Od r. 1977 bol vedúcim astronomického kabinetu Okresného osvetového strediska v Dunajskej Strede. Publikoval populárno-náučné články a vydával náučnú literatúru. Pochovaný je vo Veľkom Blahove.

 

Szőcs, Vojtech ThDr.

(24. 5. 1912 Žiharec – 25. 1. 2001 Horný Bar)

 1. výročie narodenia

Farár

Slúžil ako kaplán v Milanovciach, profesor náboženstva v Dunajskej Strede, v r. 1942 - 1965 farár, obvodný dekan v Hornom Bare. Od r. 1965 pôsobil v Hurbanove. Od r. 1996 na odpočinku v Hornom Bare, kde je aj pochovaný.

 

 

Výročia narodenia autorov

Svetoví:

22.5. Sir Arthur Conan Doyle (1859)

 

Slovenskí:

22.5. Tomáš Janovic (1937)

 

Maďarskí:

5.5 Lázár Ervin (1936)
9.5. Ottlik Géza (1912)
20.5. Orbán Ottó (1936)

 

 

2.5. Medzinárodný deň Harryho Pottera (neoficiálny)
3.5. Deň Slnka
4.5. Medzinárodný deň mlieka
6.5. Svetový deň smiechu
8.5. Deň matiek
13.5. Deň tulipánov
14.5. Medzinárodný deň sťahovavých vtákov
15.5. Svetový deň rodiny
15.5. Svetový deň pečenia
20.5. Deň včiel
22.5. Deň Sherlocka Holmesa
23.5. Svetový deň korytnačiek
26.5. Svetový deň Draculu (výročie vydania románu v r. 1897)

 

JÚN

Regionálne osobnosti

Kornfeld, František
(11. 4. 1924 Dunajská Streda - 4. 6. 2007)

 1. výročie úmrtia
  Pochádzal z dobre situovanej rodiny. Jeho otec bol majiteľom obchodného domu a zároveň bol osem rokov aj viceprimátorom Dunajskej Stredy. Jeho výchova prebiehala v troch jazykoch: okrem materinského jazyka – maďarčiny, sa doma naučil po nemecky a slovenčinu si osvojil vo Vrbovom. U miestneho majstra sa vyučil za krajčíra a v r. 1941 si našiel prácu v Budapešti (Maďarsko). V r. 1944 dostal rýchly povolávací rozkaz a musel narukovať na nútené vojenské práce, najprv do Komárna a potom do Győru (Maďarsko). Neskôr bol deportovaný do koncentračného tábora v Buchenwalde (Nemecko), nasledoval Schlieben, potom Flossenbürg (Nemecko) a nakoniec Mauthausen (Rakúsko). Dňa 6. 5. 1945 koncentračný tábor oslobodili spojenecké vojská. Vrátil sa do svojho rodného mesta. Svoje pamäte zhrnul do knižočky pod názvom Moje mesto, Dunajská Streda, malý Jeruzalem. V r. 2008 mu mesto Dunajská Streda udelilo vyznamenanie PRO URBE in memoriam.

Schrantz, Juraj

(9. 6. 1942 Šamorín – 30. 10. 2017 Šamorín)

 1. výročie narodenia

V r. 1965 - 1971 navštevoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde pod vedením Oresta Dubaya absolvoval štúdium úžitkovo-dekoratívneho maliarstva. Zaoberá sa maľbou, grafikou a monumentálnou tvorbou. Dlhodobo žil a tvoril v Bratislave.

Földes, Juraj

tiež Földes, György

(24. 2. 1885 Bratislava – 27. 6. 1977 Budapešť, Maďarsko)

 1. výročie úmrtia

Právnik, spisovateľ

Gymnázium vyštudoval v Bratislave, univerzitu v Budapešti (Maďarsko). V r. 1914 narukoval a bojoval až do konca prvej svetovej vojny. Bol právnikom Okresného súdu v Šamoríne. Hospodáril v Báči. Od r. 1938 bol vedúci vydavateľstva Tátra Kiadó a redaktor literárneho mesačníka Tátra. Prispieval do časopisov Felsőcsallóköz, Somorja és Vidéke a Csallóközi Hírlap. Od r. 1945 žil v Budapešti, literárne sa odmlčal. Zbieral ľudové anekdoty a historky zo Žitného ostrova, ktoré spracoval v poviedkach a uverejňoval v časopisoch a kalendároch. 

                                                                                                                             

Janega, Pavol RNDr., CSc.

(19. 4. 1913 Bošáca – 27. 6. 1982 Lehnice)

 1. výročie úmrtia

Pedagóg, redaktor

Základnú a meštiansku školu vychodil v Novom Meste nad Váhom, v r. 1928 - 1932 študoval na učiteľskom ústave. Pôsobil ako učiteľ v Sládkovičove, v Štefánikove, v Bernolákove, na meštianskych školách v Bratislave. V r. 1951 - 1953 vedúci redaktor Učiteľských novín, od r. 1954 vedúci redaktor Spoločenských vied, v r. 1960 - 1977 zástupca šéfredaktora Slovenského pedagogického nakladateľstva v Bratislave, od r. 1977 na dôchodku. Od r. 1945 sa venoval tvorbe učebníc.

 

Oláh, György

(10. 5. 1940 Dolný Peter – 30. 6. 2012 Fonyód, Maďarsko)

 1. výročie úmrtia

Stredoškolský učiteľ

Maturoval na maďarskom gymnáziu v Komárne. Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave vyštudoval odbor matematika - zemepis. V r. 1961 - 1962 učiteľ na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Okoči. V r. 1964 -1970 učil na maďarskom gymnáziu v Komárne. V r. 1970 - 1978 adjutant na Katedre matematiky Vysokej školy pedagogickej  v Nitre. Od r 1978 bol učiteľom na Strednej priemyselnej škole v Komárne. Bol organizátorom medzinárodných matematických súťaží na stredných školách. V Komárne každoročne udeľujú Oláh György-díj (Cenu Györgya Oláha) maďarskému matematickému talentu.

 

Výročia narodenia autorov

Svetoví:

2.6. Thomas Hardy
29.6. Antoine de Saint-Exupéry

 

Slovenskí:

14.6. Mila Haugová (1942)
15.6. Ján Rob Poničan (1902)

 

Maďarskí:

 

1.6. Vasadi Péter (1926)
2.6. Szentkuthy Miklós (1908)
2.6. Karinthy Ferenc (1921)
3.6. Balassa Péter (1947)
12.6. Bálint Tibor (1932)
13.6. Rába György (1924)
16.6. Eörsi István (1931)
17.6. Sütő András (1927)
25.6. Karinthy Frigyes (1887)
29.6. Csaplár Vilmos (1947)
30.6. Csokits János (1928)

 

5.6. Svetový deň životného prostredia
8.6. Svetový deň oceánov
15.6. Deň fotenie prírody
15.6. Medzinárodný deň upratovačiek a čističov
18.6. Medzinárodný deň piknikov
19.6. Deň otcov
27.6. Svetový deň rybárstva
29.6. Medzinárodný deň Dunaja

 

JÚL

Regionálne osobnosti

Kovács, László

(2. 7. 1952 Strekov – 3. 5. 2009 Svodín)

 1. výročie narodenia

Farár

Maturoval na maďarskom gymnáziu v Nových Zámkoch. Teológiu študoval v Bratislave. V r. 1975 pôsobil ako kaplán v Štúrove. Od 1. 3. 1976 farár vo Veľkom Mederi, kde vybudoval duchovné centrum pre veriacich aj pre farárov z okresu. Od r. 1995 školský dekanom na dekanáte v Dunajskej Strede, neskôr dekanom tamtiež. Má zásluhy na rekonštrukcii kostola v Dunajskej Strede. V r. 1986 postavili nový farský úrad. V júni 2000 mal striebornú omšu vo Veľkom Mederi. Od r. 2001 pôsobil vo Svodíne, kde zomrel a je aj pochovaný.

 

Resely, Michal

(8. 9. 1813 Horné Saliby – 4. 7. 1892 Šamorín)

 1. výročie úmrtia

Botanik

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave. V r. 1836 bol vysvätený za kňaza. Kaplán v Lúčnici nad Žitavou, v Dunajskej Strede, od r. 1842 farár v Šamoríne. Venoval sa botanickému výskumu v miestach svojho pôsobenia, najmä v Malých Karpatoch a na Žitnom ostrove. Je autorom štúdie o chorobách rastlín spôsobených parazitmi. Bol dopisovateľom odborného časopisu Österreichische botanische Zeitschrift.                                                  

 

Fényes, Elek

(7. 7. 1807 Čokaj, Maďarsko – 23. 7. 1876 Újpest, Maďarsko)

 1. výročie narodenia

Etnograf, štatistik

Študoval filozofické vedy v Oradei (Rumunsko) a právo v Bratislave. V parlamente zastupoval chýbajúcich magnátov. Žil a hospodáril v Blatnej na Ostrove. Napísal diela, ktoré slúžia maďarskému národopisu ako dôležité pramene.

 

Bándy, Juraj st.

(8. 7. 1907 Levice – 29. 10. 1995 Šamorín)

 1. výročie narodenia

Evanjelický farár

Teologické štúdium absolvoval v Bratislave a v Paríži (Francúzsko). Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Lučenci a ako zborový farár v Padarovciach a na Hrušove. V r. 1942 -1943 poľný kurát pri Donskom oblúku. V r. 1956 - 1977 bol farárom Evanjelického cirkevného zboru v Šamoríne. Počas jeho pôsobenia bol obnovený kostol z vonka i z vnútra a zrekonštruovaný aj organ, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Vynikajúci kazateľ a znalec cirkevnej hudby. V šamorínskom cirkevnom zboru slúžil s rovnakou láskou aj slovenským, aj maďarským veriacim. Odpočíva na šamorínskom cintoríne.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Košecký, Oskar

(19. 6. 1954 Bratislava - 14. 7. 2007 Vieska)

 1. výročie úmrtia

Sochár

Od r. 1996 žil a tvoril vo Vieske. Jeho sakrálne sochy a reliéfy nájdeme  nielen vo viacerých obciach Žitného ostrova (v Šamoríne, Orechovej Potôni, Vieske, Hornej Potôni, Holiciach, Macove), ale v nových kostoloch po celom Slovensku. Sochu 2,2 m veľkú postavu žehnávajúceho pápeža Jána Pavla II. posvätili v r. 2006 v Snine. K jeho menu sa viaže socha sv. Štefana v Šamoríne, reliéf Antala Khína na stene Vlastivedného domu v Šamoríne a reliéf  Štefana Németha-Šamorínskeho, ktorý zdobí Základnú umeleckú školu v Šamoríne. Postavy vytesané z kameňa (Freddie Mercury, John Lennon, Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Bon Scott ) v Spomienkovom parku pre velikánov rockovej hudby v Šamoríne sú tiež  dielami Oskara Košeckého. Zahynul tragicky. Pochovaný je v rodinnej hrobke vo Vieske.

                                                                                                                             

Kürtössy, Andrej

(? 1648 Trnava – 15. 7. 1732 Ostrihom, Maďarsko)

 1. výročie úmrtia

Cirkevný hodnostár, spisovateľ

Pôsobil ako farár v Dunajskej Strede, v Zlatých Moravciach a po r. 1679 v Galante. Postupne ostrihomský kanonik, opát, biskup. Písal práce s náboženskou tematikou.

                                              

Kisfaludy, Žigmund

tiež Kisfaludy, Zsigmond

(18. 7. 1837 Senec – 14. 8. 1926 Šamorín)

 1. výročie narodenia

Farár

Bol vynikajúcim znalcom Šamorína. Študoval na gymnáziách v Bratislave, Győri (Maďarsko), Trnave. Teológiu ukončil v Ostrihome (Maďarsko). V Šamoríne pôsobil ako kaplán, neskôr pracoval ako farár v Dunajskej Strede, v Eliášovciach a v Zlatých Klasoch. Od r. 1888 pôsobil ako zástupca dekana. V r. 1892 sa stal farárom mesta Šamorín. Jeho monografia o Šamoríne zostala v rukopise, no ako prameň slúži historikom. Je pochovaný v Senci.

 

Skriba, Pál

(18. 7. 1932 Mliečno – 29. 5. 2004 Šamorín)

 1. výročie narodenia

Maliar, pedagóg

Po skončení Vysokej školy pedagogickej v Bratislave sa stal profesorom výtvarnej výchovy a deskriptívnej geometrie v Šamoríne na gymnáziu. Po odchode do dôchodku učil na Základnej umeleckej škole. Maľoval nádhernú žitnoostrovskú krajinu.

 

Kóczán, Mór

(8. 1. 1885 Čiližská Radvaň – 30. 7. 1972 Budapešť, Maďarsko)

 1. výročie úmrtia

Oštepár, farár

Študoval na gymnáziu v Pápe (Maďarsko), Berehove (Ukrajina), Levoči, teológiu v Pápe a Budapešti  (Maďarsko). Od r. 1908 bol reformovaným farárom v Zlatnej na Ostrove, neskôr v Čiližskej Radvani. Od r. 1947 pôsobil v Maďarsku. Talentovaný atlét, venoval sa vrhom a hodom, vynikal v hode oštepom. V r. 1908 -1912 reprezentoval Uhorsko, od r. 1920 Československo. Účastník olympijských hier, v r. 1908 v Londýne (Veľká Británia), v r. 1912 v Štokholme (Švédsko), kde získal bronzovú medailu, a v r. 1924 v Paríži (Francúzsko).

 

Výročia narodenia autorov

Svetoví:

3.7. Franz Kafka (1883)
18.7. William Makepeace Thackeray (1811)
21.7. Ernest Hemingway (1899)
26.7. Alexandre Dumas (1802)
26.7. George Bernard Shaw (1856)
28.7. Beatrix Potter (1866)
30.7. Emily Brontë (1818)

 

Slovenskí:

12.7. Ľudo Zúbek  (1907)
13.7. Ján Vilikovský (1937)
15.7. Hana Ponická (1922)
17.7. Miroslav Válek (1927)
25.7. Miloš Krno (1922)

 

Maďarskí:

 

2.7. Móricz Zsigmond (1879)
4.7. Erdély Miklós (1928)
5.7. Tolnai Ottó (1940)
16.7. Török Gyula (1888)
17.7. Füst Milán (1888)
17.7. Nagy László (1925)
17.7. Kovács András Ferenc (1959)
25.7. Baka István (1948)

 

1.7. Medzinárodný deň vtipu
6.7. Svetový deň bozkávania
13.7. Medzinárodný deň hlavolamov
20.7. Medzinárodný deň šachu
29.7. Medzinárodný deň tigrov
30.7. Medzinárodný deň priateľstva

 

 

AUGUST

Regionálne osobnosti

 

Bíró, Márton

tiež Padányi Bíró, Márton

(15. 4. 1693 Padáň – 10. 8. 1762 Veszprém, Maďarsko)

 1. výročie úmrtia

Biskup

Pochádza zo šľachtickej rodiny zo Žitného ostrova. Filozofiu a teológiu študoval na Trnavskej univerzite. Po skončení štúdia čoskoro sa stal kanonikom a v r. 1744 biskupom vo Veszpréme (Maďarsko).

 

Schöne, Náci

vlastným menom Lamár, Ignác

(11. 8. 1897 Petržalka – 23. 10. 1967 Lehnice)

 1. výročie narodenia

Bol neodmysliteľnou súčasťou koloritu bratislavských ulíc a kaviarní takmer 40 rokov. Jeho pamätníci ho poznali ako slušného, tichého a chudobného človeka, vždy pekne oblečeného, vo fraku s cylindrom a palicou. Pôvodne bol cukrársky učeň, neskôr kulisár, pomocník u obuvníka, nosič uhlia a tiež prášil koberce, chodil po dvoroch a spieval. Jeho socha v životnej veľkosti je dielom akademického sochára Juraja Meliša, stojí pri kaviarni Mayer na Hlavnom námestí v Bratislave. Zomrel vo veku 70 rokov v Krajskej tuberkulóznej nemocnici v Lehniciach. Jeho telesné pozostatky boli v r. 2007 prevezené do Bratislavy.

 

Siposs, Jenő

(1. 7. 1920 Šamorín – 17. 8. 1997 Komárno)

 1. výročie úmrtia

Herec, dramaturg

Základnú školu navštevoval v Šamoríne, gymnázium v Dunajskej Strede. Právo študoval v Budapešti (Maďarsko). Po získaní diplomu v r. 1948 sa vrátil do Šamorína. Diplom mu neuznali. Do r. 1950 bol predavačom v trafike. Od r. 1952 pôsobil ako herec v Komárne v Maďarskom oblastnom divadle, neskôr ako dramaturg.

 

Varga, Tibor

(18. 8. 1947 Veľký Meder – 29. 1. 1994 Veľký Meder)

 1. výročie narodenia

Herec, osvetový pracovník

Študoval vo Veľkom Mederi a v Bratislave. Pôsobil ako riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Topoľníkoch, neskôr ako odborný referent na Mestskom národnom výbore vo Veľkom Mederi a Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi. Viackrát získal cenu najlepšieho amatérskeho herca na Jókaiho dňoch v Komárne. Od r. 1992 až do smrti pôsobil ako profesionálny herec v Jókaiho divadle v Komárne.

                                                                                                                                             

Fojtík, Karol Ing.

(27. 8. 1922 Valašské Klobouky, Česko – 15. 8. 1988 Bratislava)

 1. výročie narodenia

Šľachtiteľ

V r. 1935 – 1938 navštevoval meštiansku školu v Broumove a vo Valašských Kloboukoch (Česko). Potom študoval na Vyššej hospodárskej škole v Martine, v r. 1945 -1948 poľnohospodárstvo na SVŠT v Bratislave a na VŠZ v Brne (Česko). Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V r. 1948 -  1949 pracoval na šľachtiteľskej stanici Nový Dvor v Sládkovičove. Od r. 1949 pracoval vo Výskumnom ústave kukurice v Trnave na pracovisku v Topoľníkoch. Zaslúžil sa o rozvoj šľachtenia hybridnej kukurice na Slovensku, výrobu hybridného osiva a zavádzanie hybridov do praxe. Jeho pričinením sa začala budovať nová šľachtiteľská stanica v Topoľníkoch. Je autorom a spoluautorom odborných publikácií o kukurici, odborných článkov najmä v časopisoch Pôda a úroda, Slovosivo a Záhradníctvo. V r. 1960 získal vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu.

 

 

Výročia narodenia autorov

Svetoví:

1.8. Herman Melville (1819)
2.8. James Baldwin (1924)
4.8.Percy Bysshe Shelley (1792)
9.8. Tove Jansson (1914)
11.8. Enid Mary Blyton (1897)
14.8. John Galsworthy (1867)
20.8. H. P. Lovecraft (1890)
21.8. Emilio Salgari (1862)
30.8.  Mary Shelley (1797)

Slovenskí:

2.8. Viera Prokešová(1957)
10.8. Ján Kalinčiak(1822)
10.8. Vladimír Mináč(1922)

 

Maďarskí:

3.8. Gárdonyi Géza (1863)
7.8. Bella István (1940)
10.8. Hajnóczy Péter (1942)
11.8. Heltai Jenő (1871)
12.8. Dobai Péter (1944)
16.8. Juhász Ferenc (1928)
21.8. Lengyel Balázs (1918)
27.8. Galgóczi Erzsébet (1930)