Image

Historický kalendár

Pripravujeme ...

 

September

Dúbrava, Ladislav RNDr., CSc.
(13. 8. 1934 Gbely – 3. 9. 1982 Dunajská Streda)
Pedagóg a fyzik
40. výročie úmrtia
Maturoval na gymnáziu v Skalici. Vyštudoval matematiku a fyziku na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Z politických dôvodov pracoval rok ako robotník. Stredoškolský profesor matematiky a fyziky na stredných všeobecnovzdelávacích školách a gymnáziách v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi a Šamoríne. Postgraduálne absolvoval štúdium matematickej štatistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch tzv. normalizácie sa stal politicky nepohodlným a musel opustiť učiteľské zamestnanie. Od r. 1972 pracoval ako odborný a neskôr ako vedecký pracovník Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV v Bratislave. Vo výskumnej práci sa zaoberal problémami turbulencie vody v otvorených korytách. Podieľal sa aj na riešení praktických problémov vodného diela na Dunaji pri Gabčíkove, vodného diela na Váhu pri Kráľovej, na príprave expedičných meraní v povodí Bodrogu a Hornádu. V r. 2009 pomenovali po ňom Gymnázium v Dunajskej Strede.


Csölle, Gergely
(6. 9. 1972 Dunajská Streda - 30. 5. 2005 Lehnice)
50. výročie narodenia
Kickboxer
Člen klubu Guard Bratislava, niekoľkonásobný majster Slovenska v štýle fullkontakt.
Jeho najlepšími úspechmi bolo 2. miesto na ME v r. 1998, 3. miesto na MS v Caorle (Taliansko) v r. 1999 a 1. miesto na MS v Prahe (Česko) v r. 2000.


Ürge, Mária
(19. 9. 1952 Šamorín – 27. 5. 1991 Šamorín)
70. výročie narodenia
Pedagogička
Maturovala v Šamoríne, v r. 1976 ju promovali za učiteľku na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1976 až do smrti učila na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Lehniciach. Bola zberateľkou ľudovej hudby, a členkou folklórnej skupiny Csalló v Šamoríne.


Mórocz, István András
(22. 9. 1922 Baloň – 26. 7. 2011 Eisenstadt, Rakúsko)
100. výročie narodenia
Teológ
Študoval v Nových Zámkoch, v Pápe, v Ostrihome (Maďarsko). V auguste 1938 vstúpil do rehole františkánov. Dostal sa do Maďarska, kde ho prenasledovali. V r. 1948 mu zakázali vykonávať činnosť farára. V novembri 1956 emigroval do Nemecka. V r. 1990 sa stal opátom františkánskeho rádu v Eisenstadte. Od r. 2006 sa presťahoval do Domova svätého Martina.


Görözdi, Miklós
(18. 5. 1931 Číčov – 23. 9. 2012 Dunajská Streda)
10. výročie úmrtia
Reformovaný duchovný
Maturoval na maďarskom gymnáziu v Komárne. Teológiu študoval na Karlovej Univerzite v Prahe (Česko). Ako farár pôsobil v Rimavskej Sobote, v Okoči, vo Veľkom Horeši, v Pataši, v Dunajskej Strede. Od r. 1990 bol dekanom maďarského zboru reformovanej cirkvi v Bratislave. Pochovaný je v Okoči.


Katona, Dionýz PhDr.
(24. 9. 1782 Jurová - 9. 6. 1874 Sátoraljaújhely, Maďarsko)
240. výročie narodenia
Pedagóg, šľachtiteľ
Študoval na gymnáziu v Bratislave a v Mosonmagyaróvári (Maďarsko), teológiu v Nitre a v Jure pri Bratislave. V r. 1809 bol vysvätený za kňaza. Učil v Kalocsi a v Tate (Maďarsko). Bol riaditeľom lýcea v Segedíne (Maďarsko), profesorom v Kluži (Rumunsko), v Leviciach, vo Vacove (Maďarsko), v Carei (Rumunsko), v Kecskeméte a v Sátoraljaújhelyi (Maďarsko). Venoval sa pestovaniu a šľachteniu rastlín, najmä aklimatizácii amerického indiga, pestovaniu kávy, amerického hrozna, cukrovej repy a brazílskej dyne. Je autorom štúdií a prác z oblasti šľachtenia rastlín ako aj historických a pedagogických štúdií.


Georch, Eliáš
(28. 9. 1772 Kráľovičove Kračany –Etreho Kračany – 31. 7. 1835 Budapešť, Maďarsko)
250. výročie narodenia
Právnik
Študoval na gymnáziu v Bratislave, teológiu v seminári v Ostrihome (Maďarsko), právo na akadémii v Bratislave. Od r. 1832 čestný člen Uhorskej akadémie vied. Od r. 1796 právnický praktikant v Pešti (Maďarsko), 1797 sa zúčastnil na šľachtickej insurekcii a na vojne proti Napoleonovi, v ktorom dosiahol hodnosť nadporučíka. Od r. 1798 profesor maďarského jazyka a literatúry na právnickej akadémii v Bratislave, zároveň právny zástupca miest Bratislava a Šamorín, panstva vo Veľkom Mederi a šľachtickej rodiny Kondé. Neskôr právny zástupca kniežaťa Alberta v Pešti, riaditeľ komorských majetkov v Ráckeve (Maďarsko), od r. 1830 na dôchodku.


Mag, Július PaeDr.
(28. 9. 1932 Studená – 14. 3. 2016 Dunajská Streda)
90. výročie narodenia
Pedagóg, muzeológ
Maturoval na maďarskom gymnáziu v Komárne. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal diplom učiteľa z odboru chémia – biológia. V r. 1982 získal titul PaedDr. Učil na gymnáziu v Kráľovskom Chlmci. Učiteľ, neskôr riaditeľ Základnej školy v Bieli. Od r. 1976 riaditeľ Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede.
Ocenenia:
2010 Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja


Okrúhle výročia narodenia slovenských spisovateľov
06.9.1922 Ctibor Štítnický
14.9.1947 Ľuboš Jurík
29.9.1942 Karol Pém

Výročia narodenia maďarských spisovateľov
04.9.1927 Sánta Ferenc
04.9.1939 Lengyel Péter
05.9.1912 Kálnoky László
08.9.1934 Kalász Márton
12.9.1888 Tersánszky Józsi Jenő
14.9.1942 Czakó Gábor
14.9.1970 Térey János
14.9.1942 Czakó Gábor
15.9.1923 Fejes Endre
20.9.1897 Tamási Áron
22.9.1910 Faludy György
24.9.1910 Vas István
30.9.1927 Bajor Andor

Výročia narodenia svetových spisovateľov
09.09.1828 Lev N. Tolstoj
13.09.1916 Roald Dahl
15.09.1890 Agatha Christie
21.09.1866 H.G. Wells
24.09.1896 Francis Scott Fitzgerald

Medzinárodné, svetové dni
01.9. Svetový deň písania listov
06.9. Deň “Prečítaj si knihu”
09.9. Medzinárodný deň sudoku
13.9.Medzinárodný deň čokolády
19.9. Medzinárodný deň “Hovor ako pirát”
22.9. Hobbit Day
23.9. Medzinárodný deň posunkových jazykov
30.9. Medzinárodný deň prekladateľovOktóber


Bánhegyi, István
tiež Bauhofer, István
(9. 10. 1832 Šamorín - 19. 10. 1906 Budapešť, Maďarsko)
190. výročie narodenia
Kňaz, učiteľ
Študoval v Šamoríne, v Šopron, v Kőszeg (Maďarsko), v Budapešti (Maďarsko), v Bratislave. V r. 1855 zložil skúšky z teológie vo Viedni (Rakúsko). Vyučoval v Budapešti na Protestantskom teologickom inštitúte. V r. 1858 - 1861 bol farárom v Šamoríne. Od r. 1862 bol profesorom na protestantskom gymnáziu v Lučenci, od r. 1866 riaditeľ Pedagogického inštitútu augsburského vyznania v Nitre. Publikoval v pedagogických novinách a časopisoch.


Schöne, Náci
vlastným menom Lamár, Ignác
(11. 8. 1897 Petržalka – 23. 10. 1967 Lehnice)
55. výročie úmrtia
Bol neodmysliteľnou súčasťou koloritu bratislavských ulíc a kaviarní takmer 40 rokov. Jeho pamätníci ho poznali ako slušného, tichého a chudobného človeka, vždy pekne oblečeného, vo fraku s cylindrom a palicou. Pôvodne bol cukrársky učeň, neskôr kulisár, pomocník u obuvníka, nosič uhlia a tiež prášil koberce, chodil po dvoroch a spieval. Jeho socha v životnej veľkosti je dielom akademického sochára Juraja Meliša, stojí pri kaviarni Mayer na Hlavnom námestí v Bratislave. Zomrel vo veku 70 rokov v Krajskej tuberkulóznej nemocnici v Lehniciach. Jeho telesné pozostatky boli v r. 2007 prevezené do Bratislavy.

Okrúhle výročia narodenia slovenských spisovateľov
02.10.1867 Božena Slančíková - Timrava
03.10.1762 Anton Bernolák

Výročia narodenia maďarských spisovateľov
03.10.1930 Száraz György
05.10.1917 Szabó Magda
05.10.1933 Gergely Ágnes
05.10.1933 Csiki László
06.10.1935 Tőzsér Árpád
08.10.1913 Rónay György
09.10.1927 Tornai József
10.10.1938 Szilágyi István
12.10.1953 Parti Nagy Lajos
14.10.1942 Nádas Péter
18.10.1894 Déry Tibor
21.10.1878 Krúdy Gyula
26.10.1931 Szakonyi Károly
28.10.1930 Dobos László
28.10.1923 Kormos István
30.10.1929 Albert Gábor

Výročia narodenia svetových spisovateľov
14.10.1926 Prvé vydanie Medvedíka Pu
15.10.1897 Iľja Ilf
16.10.1854 Oscar Wilde
27.10.1932 Sylvia Plath
28.10.1726 Prvé vydanie Gulliverových ciest
31.10.1932 Katherine Paterson

Medzinárodné, svetové dni
07.10. Svetový deň úsmevu
15.10 Svetový deň bielej palice
16.10. Deň slovníkov
22.10. Medzinárodný deň porozumenia koktavosti
24.10. Medzinárodný deň školských knižníc
25.10. Svetový deň operyNovember


Barta, Július
(23. 11. 1922 Štúrovo – 11. 9. 2008 Bratislava)
100. výročie narodenia
Maliar
Gymnázium navštevoval v Nových Zámkoch a v Ostrihome (Maďarsko), maturoval v Dunajskej Strede. V r. 1941 - 1942 študoval na výtvarnej škole Tibora Gallého v Budapešti (Maďarsko). V r. 1949 - 1950 v Bratislave študoval krajinkárstvo pod vedením Jána Mudrocha, Gustáva Malého a Dezidera Millyho. Komorné a monumentálne maliarstvo študoval v Bratislave pod vedením profesora Mudrocha. V r. 1952 sa stal členom Združenia slovenských výtvarných umelcov. Vystavoval doma aj v zahraničí. Žil a tvoril v Bratislave a v Radvani nad Dunajom.
Vyznamenania:
1975 Cena Cypriána Majerníka
1989 Zaslúžilý umelec
2002 Umelecká cena Posonium
2002 Pro Urbe

Okrúhle výročia narodenia slovenských spisovateľov
22.11.1932 Jozef Marušiak
27.11.1942 Jozef Gerbóc

Výročia narodenia maďarských spisovateľov
02.11.1902 Illyés Gyula
09.11.1929 Kertész Imre
11.11.1791 Katona József
13.11.1914 Határ Győző
14.11.1887 Áprily Lajos
21.11.1916 Csorba Győző
22.11.1877 Ady Endre
24.11.1932 Jókai Anna
25.11.1921 Rákos Sándor
26.11.1883 Babits Mihály
27.11.1921 Pilinszky János
28.11.1920 Somlyó György
30.11.1935 Csalog Zsolt

Výročia narodenia svetových spisovateľov
08.11.1847 Bram Stoker
13.11.1850 Robert Louis Stevenson
14.11.1883 Prvé vydanie Ostrova pokladov
11.11.1922 Kurt Vonnegut
14.11.1907 Astrid Lindgren
18.11.1939 Margaret Atwood
22.11.1819 George Eliot
24.11.1849 Frances Hodgson Burnett
25.11.1562 Felix Lope de Vega y Carpio
28.11.1757 William Blake
29.11.1832 Louisa May Alcott
29.11.1898 C.S Lewis
30.11.1874 L.M Montgomery
30.11.1835 Mark Twain
30.11.1667 Jonathan Swift

Medzinárodné, svetové dni
14.11. Svetový deň diabetu
20.11. Svetový deň absurdít
21.11. Svetový deň filozofie
25.11. Medzinárodný deň nenakupovaniaDecember


Marczell, Mihály
pseudonym Kisudvarnoki, Mihály
(12. 8. 1883 Dunajská Streda – 6. 12. 1962 Budapešť, Maďarsko)
60. výročie úmrtia
Farár, univerzitný profesor
Študoval v Komárne a v Bratislave. Teológiu študoval v Ostrihome, v Budapešti (Maďarsko) a v r. 1906 - 1908 vo Viedni (Rakúsko), kde získal aj doktorský titul. 26. apríla 1906 bol ordinovaný za kňaza. Pôsobil v Budapešti ako katechét, v r. 1909 - 1918 učiteľ náboženstva na štátnom gymnáziu. Od r. 1908 prézentant Kongregácie Regnum Marianum. V r. 1913 založil skautskú skupinu Lastovička. V r. 1916 - 1918 pôsobil ako vojenský duchovný na talianskom fronte. V r. 1918 - 1919 riaditeľ a profesor teológie v Ostrihome (Maďarsko). Od r. 1919 riaditeľ Kolégia svätého Imricha Vysokej školy v Budapešti. Od r. 1928 súkromný profesor, od r. 1936 riadny pedagóg na Bohosloveckej fakulte Univerzity Pétera Pázmánya. Bol aj dekanom a prodekanom tamtiež. Do r. 1952 riaditeľ Centrálneho ústavu na výchovu duchovných (Központi Papnevelő Intézet). Dňa 27. 4. 2007 mu odhalili pamätnú tabuľu v Dunajskej Strede.


Bognár, Štefan PhDr., ThDR
(16. 12. 1842 Trhové Mýto – 28. 4. 1910 Oradea , Rumunsko)
180. výročie narodenia
Univerzitný profesor, teológ
Filozofiu a teológiu študoval na nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme (Taliansko). V r. 1869 - 1874 bol študijným dozorcom na viedenskom Pázmaneu, v r. 1874 profesorom teológie v Ostrihome (Maďarsko), v r. 1879 na univerzite v Budapešti (Maďarsko), v r. 1897 oradejský kanonik, od r. 1898 titulný opát. Štúdiami a článkami prispieval do náboženských časopisov, tlačou vyšli jeho príležitostné dejiny, vydal Dialecticu P. Pázmánya. V r. 1896 - 97 rektor budapeštianskej univerzity, v r. 1892 pápežský komorník.


Kondé, Miklós
(1730 Bratislava – 18. 12. 1802 Varadín, Rumunsko)
220. výročie úmrtia
Biskup
Člen najstaršej šľachtickej rodiny na Žitnom ostrove. Rodinné sídlo mali v Dunajskej Strede – časť Pókatelek. Štúdia skončil u jezuitov, študoval teológiu a filozofiu v Trnave. Ako farár pôsobil vo Štvrtku na Ostrove, v Hornom Bare. V r. 1765 sa stal kanonikom na Spišskej kapitule, v r. 1772 rektorom Pazmanea vo Viedni (Rakúsko). V r. 1773 kanonik v Ostrihome (Maďarsko), v r. 1777 kanonik Hontianskej župy. V r. 1791 vysvätený belehradský biskup, pomocný biskup ostrihomskej diecézy, v r. 1800 biskup vo Varadíne (Rumunsko), kde aj zomrel. Na jeho podnet bol postavený rodinný kaštieľ v Dunajskej Strede, dnes budova Žitnoostrovného múzea.


Weisz, Michal
(21. 12. 1922 Dunajská Streda – 2. 4. 1990 Dunajská Streda)
100. výročie narodenia
Futbalista, funkcionár
Narodil sa v židovskej rodine obchodníka. V čase stredoškolských štúdií ho zastihla 2. svetová vojna. Obdobie fašizmu prežil na nútených prácach v Bánhide v Maďarsku. Keď sa dozvedel, že jeho súrodenci prežili Osvienčim (Poľsko), vrátil sa do Dunajskej Stredy. Najprv pracoval v potravinárskej výrobe, potom bol vedúcim hotela Dunaj (dnes Bonbón) v centre Žitného ostrova. Celý svoj život sa venoval aj športu, najskôr ako futbalista, neskôr ako funkcionár. V r. 1978 – 1989 bol výkonným prezidentom Telovýchovnej jednoty DAC Dunajská Streda.
Ocenenia:
1978 – Pohár mesta Dunajská Streda
1980 - Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj okresu Dunajská Streda
1984 – Pamätná medaila mesta Dunajská Streda
1984 – 1985 – Vyznamenanie za zásluhy o postup DAC do I. ligy

Okrúhle výročia narodenia slovenských spisovateľov
09.12.1947 Ján Zambor
09.12.1957 Roman Brat
26.12.1822 Štefan Marko Daxner
26.12.1892 Štefan Krčméry

Výročia narodenia maďarských spisovateľov
01.12.1942 Pályi András
01.12.1800 Vörösmarty Mihály
04.12.1950 Rakovszky Zsuzsa
05.12.1967 Tóth Krisztina
08.12.1938 Tandori Dezső
14.12.1954 Závada Pál
18.12.1906 Zelk Zoltán
18.12.1931 Gyurkovics Tibor
21.12.1866 Tömörkény István
23.12.1918 Mándy Iván
30.12.1896 Erdélyi József
30.12.1873 Bánffy Miklós

Výročia narodenia svetových spisovateľov
04.12.1882 Jakov Isidorovič Pereľman,
08.12.1832 Björnstierne Björnson
10.12.1830 Emily Dickinson
13.12.1797 Heinrich Heine
16.12.1917 Arthur Charles Clark
16.12.1775 Jane Austen
21.12.1917 Heinrich Böll
21.12.1872 Skončenie “Cesty okolo sveta za 80 dní”
30.12.1865 Rudyard Kipling

Medzinárodné, svetové dni
03.12. Medzinárodný deň ľudí s postihnutím
05.12. Medzinárodný deň ninjov
10.12. Deň Deweyho desatinného triedenia
18.12. Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie