Rólunk

A Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár – melynek fenntartója Nagyszombat Megye Önkormányzata - járási és városi nyilvános közkönyvtárként fontos közművelődési, kulturális-nevelő tevékenységet folytat régiónkban.

 

Városunkban a két világháború között már működtek könyvtárak melyek tevékenységére, munkájuk eredményeire a Csallóközi Könyvtár támaszkodhatott. A korabeli iskolai könyvtárakban, a Katolikus Ifjúsági Egylet könyvtárának állományában sok szép könyvet, szakirodalmat és szépirodalmi alkotást megtalálhatott az olvasóközönség. Sajnos a háborúk megtizedelték a könyvtárak állományát. A városi tanács 1946 után felújíttatta a tönkretett könyvtárat azzal a céllal, hogy a város polgárai körében terjessze a kultúrát és ismereteket. Az akkori könyvtárnak egy alkalmazottja volt. Jelenleg 12 szakdolgozóval működik a könyvtár.

A könyvtári tevékenység az ötvenes évektől lendült fel. Addigra a könyvtár már rendelkezett szervezési renddel, kölcsönzési szabályzattal és egyéb dokumentumokkal. Az állományt pontosan nyilvántartották és katalogizálták.

A könyvtár 1977-ig többször volt kénytelen változtatni székhelyét. A könyvtár küldetésének, fontosságának megfelelő méltó elhelyezést 1977-ben nyert, amikoris átköltözhetett az újonnan épült Városi Kultúrházba. A Csallóközi Könyvtár székhelye a város jelenlegi vezetésének köszönhetően a mai napig nem változott, így olvasóit a Dunaszerdahely központjában lévő épületben fogadhatja.

A régi könyvtárban két kicsi helyiségben zsúfolódott össze szabadpolcon az egész könyvállomány (kb. 50.000 kötet). Ma már minden osztály önálló irodában dolgozva szolgálja a város és környék olvasóközönségét. A könyvállomány időközben megduplázódott. Helyhiány miatt sajnos nem tudunk külön olvasótermet biztosítani a segédkönyvek és használóik számára, nehézséget okoz a nagyobb rendezvények megszervezése is. Itt kell megjegyezni, hogy utóbbi problémánk megoldásában segítő kezet nyújtott a VMK vezetősége azzal, hogy szükség esetén rendelkezésünkre bocsátják helyiségeiket.

Visszatérve 1977-re - az akkor még tágas - könyvtárban színvonalas szakmai munka kezdőthetett. Egyre nagyobb szerep jutott az ismeretterjesztő és szakirodalomnak, ahol megtalálhatóak a társadalomtudományokkal, természettudományokkal, művészetekkel, stb. foglalkozó illetve ilyen témájú publikációk, segédkönyvek (lexikonok, szótárak, enciklopédiák, bibliográfiák).

Régiónkra nemcsak a kétnyelvűség jellemző. Mezőgazdasági termelésre kitűnő termőföldjei miatt gyakran „Szlovákia éléskamrájaként“ is emlegették. A gabonafélék termesztése mellett zöldség és gyümölcstermesztés is folyik. Ezekből a tényekből indult ki 1984-ben a Matica Slovenská módszertani központja és létrehozott egy részleget, mely KOPIS (Mezőgazdasági Tájékoztató és Együttműködési Központ) néven vonult be a köztudatba.

A KOPIS elsősorban mezőgazdasági jellegű és témájú könyv- és egyéb dokumentumgyűjteménye a Járási Könyvtár könyvállományának részét képezte. A részleg fő feladata a szövetkezetekben, állami gazdaságokban tevékenykedő mezőgazdasági szakemberek információval és megfelelő publikációkkal történő ellátása. Az akkori párt és állami szervek is érdeklődéssel figyelték tevékenységüket. A részleg sok növény- és állattartással foglalkozó illetve a mezőgazdaság egyéb területeit érintő dokumentumot gyűjtött össze. A Csallóközi Könyvtár szakirodalmi részlegén még ma is megtalálhatók az értékesebb, a KOPIS által megszerzett publikációk. A mai napig örömmel felhasználják olvasóink az állatorvosi szakirodalmat, mely téma szintén a KOPIS gyűjtőkörébe tartozott.

A KOPIS-ban négy szakember tevékenykedett. Ebből 2 könyvtáros volt a többi pedig a mezőgazdasági szakemberekkel tartotta a kapcsolatot és közben szervezték a részleg akcióit. A legkülönfélébb szakmai témájú szemináriumokat szerveztek, ahol a szakemberek hasznos eszmecserét folytathattak egymással. Kiállítások és egyéb rendezvények is tarkították tevékenységüket, melyekre a magyarországi Gödöllőről is érkeztek vendégek. A KOPIS a Járási Mezőgazdasági Osztály épületében kapott helyet. 1989 után a KOPIS életében gyökeres változás történt. Könyvállománya és egyéb berendezései a Járási Könyvtárhoz csatolódott. A fölös példányok a régióban tevékenykedő falusi könyvtárakhoz kerültek, a KOPIS törzsállománya pedig a Járási Könyvtár könyvállományát gazdagította. Ezt az állományrészt a mai napig aktívan használják főiskolás és magángazdálkodást folytató olvasóink.

A Dunaszerdahelyi Járási Könyvtár 1991-ben új osztállyal bővült, megkezdte tevékenységét a nemzetiségi bibliográfiai osztály, a Bibliografia Hungarica. A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának és a Szlovák Nemzeti Könyvtárnak a felkérésére elvállaltuk a Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű folyóiratok bibliográfiai feldolgozását. Az 1989-es rendszerváltást követő politikai helyzet ösztönzőleg hatott a Szlovákiában élő magyar értelimiségre, sorra alakultak a könyvkiadók, új folyóiratok jelentek meg, sajnos nagy részük tiszavirág-életűnek bizonyult.

1991-ben, amikor könyvtárunk elkezdte a szlovákiai magyar sajtótermékek feldolgozását, 23 fajta folyóiratot figyeltünk, később ez a szám 26-ra emelkedett, majd a politikai helyzet romlásával fokozatosan 16-ra csökkent. 1992-től jelenik meg a Kalligram, 98-tól a Szőrös Kő (mindkettő irodalmi folyóirat), 1994-től az Új Nő, 1995-től a szlovákiai magyar pedagógusok lapja a Katedra, 1999-ben mutatkozott be a negyedévenként megjelenő Fórum Társadalomtudományi Szemle, valamint a művészetekkel és irodalommal foglalkozó komáromi Atelier.

Az adatfeldolgozás számítógépen történik, a könyvtár a feldolgozott információkat interneten keresztül juttatja el a szlovák nemzeti bibliográfia központi adatbázisába. 1991-től 2006-ig már több mint 55 ezer magyar újságcikk bibliográfiai leírása került az SZNK központi adatbázisába.

A Bibliografia Hungarica megbízható adatokat kínál arról a szellemi tevékenységről, amelyet napjainkban az ország területén élő magyarok végeznek, és azokról az írásbeli művekről, amelyeket megalkottak. Segítséget nyújt ahhoz is, hogy információkat szerezhessünk a világban szétszóródott, Szlovákiából elszármazott magyarokról, akik az irodalomban, a tudományban és más szellemi ágazatokban, valamint a magyar diaszpóra vallási, művelődési, politikai és társadalmi közösségeiben az átlagosnál fontosabb munkát végeztek, és jelentősebb eredményeket értek el.

A dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár nyilvános közkönyvtár. Olvasóinak könyv- és folyóiratkölcsönzéssel, bibliográfiai szolgáltatásokkal, szaktanácsadással nyújt segítséget. A Szlovák Köztársaság alkotmánya és az alapvető polgári és szabadságjogok szellemében általános hozzáférést biztosít a már megjelent dokumentumokhoz, valamint ezekhez igazodnak szolgáltatásai is. A könyvtárhasználók és a Csallóközi Könyvtár viszonyát a Könyvtári és Kölcsönzési Szabályzat rögzíti.

A könyvtárak küldetése manapság már nem merül ki a könyvek, egyéb publikációk és dokumentumok gyűjtésében, feldolgozásában, kölcsönzésében és a tájékoztatásban. A könyvek segítségével a könyvtár kulturális ismeretterjesztő tevékenységet folytat, rendezvényeket szervez gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Akcióinkkal igyekszünk minél színvonalasabban segíteni a könyvtár népszerűsítését, olvasóinknak pedig szabadidejük hasznos eltöltését. Szorosan együttműködünk oktatási intézményekkel, társadalmi szervezetekkel. Vannak rendezvényeink, melyeket külföldi társintézményekkel együttműködve valósítunk meg (pl. Győr-megyei könyvtár, Pécs-városi könyvtár).

Sikeres akció volt a magyarországi és szlovákiai könyvtárak együttes szervezésében megrendezésre került vándorkiállítás „Hírességeink“ címmel, melyben az egyes könyvtárak a régiójukhoz kapcsolódó jelentős személyiségeket mutatták be.

Nagyon örültünk a pécsi városi könyvtár kezdeményezte közös és sikeres akciónak, mely „Az Európai Únió gyermekszemmel“ címet kapta és a témával kapcsolatos kvízből, rajzkiállításból állt. A legszebb rajzokat Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában láthatták az érdeklődők.

Felnőtt olvasóink számára készített rendezvényeink során szorosan együttműködünk a helyi kulturális intézményekkel (Csemadok, VMK, stb.). Közös akciók keretén belül ellátogatott hozzánk Faludy György, Kányádi Sándor, Czine Mihály, Jókai Anna és számos más szlovák személyiség is.

A könyvek nagy mennyiségű ismeretanyagot, tudást rejtegetnek gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Ezt a rejtett ismeretanyagot a könyvtár feladata felfedni olvasói előtt. Az olvasóvá nevelést már kicsi kortól kell kezdeni, ezért legkisebb olvasóinknak mesedélutánokat, beszélgetéseket, vetélkedőket, író-olvasó találkozásokat szervezünk, ahol személyesen találkozhatnak a könyvek szerzőivel, illusztrátoraival, folyóiratok szerkesztőivel - továbbá rajz és könyvkiállítások próbálják felkelteni érdeklődésüket a könyvek iránt.

Mindehhez könyvtárosaink szaktudásán kívül nagy adag elhivatottság, lelkesedés is szükséges. Munkánk során a legnagyobb örömet az okoz nekünk, ha igyekezetünk sikerrel jár, és be tudjuk csalogatni könyvtárunkba az embereket - kicsiket, felnőtteket, nyugdíjasokat - akiknek kellemes szórakozást, pihenést, tudást biztosíthatunk a könyvek segítségével.

Kölcsönzési idő

Felnőtt osztály

Hétfő 8.00 - 18.00
Kedd 8.00 - 16.00
Szerda 8.00 - 18.00
Csütörtök 8.00 - 16.00
Péntek 8.00 - 18.00
Szombat 8.00 - 12.00

Ifjúsági osztály

Hétfő 10.00 - 16.00
Kedd 8.00 - 16.00
Szerda 9.00 - 17.00
Csütörtök 8.00 - 16.00
Péntek 9.00 - 17.00
Szombat 8.00 - 12.00

Támogatóink

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotavaros-ds

Facebook

facebook

trnava

osobnosti

Kérdezzen tőlünk

trnava-sk

Naptár

Internet szolgáltatás

A dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár internet szolgáltatást kínál minden felnőtt érdeklődőnek.  Az  szolgáltatás a könyvtár nyitvatartási ideje alatt, könyvtári tagság ellenében várja a kedves látogatókat.

Nemzetk. nyilvántartó

ISIL - Danish Agency for Culture is Registration Authority for ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations

http://biblstandard.dk/isil

ISIL SK-7KACRA03915

Szem. adatok védelme

Kapcsolat a felelős személyre:
tel.: +421 48 414 67 59
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
SOMI Systems

Free business joomla templates