Kölcsönzési szabályzat

A Kölcsönzési szabályzat meghatározza a könyvtári dokumentumok kölcsönzésének módját. A szabályzat minden felhasználó számára kötelező érvényű. Az olvasók csak érvényes, személyre szóló olvasójeggyel jogosultak könyvtári dokumentumok kölcsönzésére . Az előjegyzett könyveket az értesítéstől számított 7 napig őrizzük meg. Az olvasó egyszerre legfeljebb 10 könyvet kölcsönözhet. A dokumentumok ingyenesen kölcsönözhetők ill. helyben használhatók.

Kölcsönözhető:

  • könyvállomány
  • folyóiratok, napilapok

Helyben használhatók:

  • kézikönyvek, lexikonok
  • szótárak
  • enciklopédiák
  • elektronikus és audiovizuális dokumentumok
  • könyvtárközi kölcsönzéssel megszerzett kiadványok, melyeknél a kölcsönadó ezt feltételül szabta

 

A dokumentumok kölcsönzési időtartama 1 hónap. Ennek letelte előtt igényelhető a határidő meghosszabbítása legfeljebb 3 hónapra. A kötelező olvasmányok leghosszabb kölcsönzési időtartama 1 hónap. A folyóiratokat (a legutolsó szám kivételével) és napilapokat (a folyó héten nem kölcsönözhetők) 1 hétre kölcsönözzük.

 

A  2018. május 25-én érvénybe lépett, a Törvénytár 18/2018-as törvénye értelmében érvényes  tájékoztatás még feldolgozás alatt van! Megértésüket köszönjük!

 

Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom Knižnično-informačného systému je Žitnoostrovná knižnica so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36088323; DIČ: 2021449386

Sprostredkovateľ: Slovenská národná knižnica v Martine so sídlom Nám. J. C. Hronského 1, Martin; IČO 37780387; DIČ 2021446768

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia používateľov knižnice pre potreby ich identifikácie pri poskytovaní knižnično-informačných služieb a ďalších služieb poskytovaných v zmysle knižničného a výpožičného poriadku.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Fyzická osoba, ktorej bol vydaný občiansky preukaz: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu, vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ), status osoby (študent, dôchodca a iné)

Maloletá osoba do 15 rokov: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, vzdelanie (ZŠ, SŠ) a osobné údaje zákonného zástupcu: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu.

Doplňujúce informácie (§ 15, ods. 1, písm. e)) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Oprávnenie získavať osobné údaje používateľov knižnice v mene prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov. Na žiadosť dotknutej osoby preukáže oprávnená osoba svoju príslušnosť k prevádzkovateľovi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné na splnenie účelu spracúvania.  Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov predmetné osobné údaje zlikviduje. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať za podmienky, že žiadateľ nemá voči knižnici žiadne nevysporiadané záväzky.

Sprístupňovanie osobných údajov: Slovenská národná knižnica v Martine; subjekty oprávnené pri vymáhaní pohľadávok

Poskytovanie tretím stranám: subjekty oprávnené pri vymáhaní pohľadávok

Osobné údaje sa nezverejňujú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a)     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané

b)     informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme

c)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ jej osobné údaje na spracúvanie

d)     zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

e)     opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

f)      likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil

g)     likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)     blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu do vyrovnania si podlžností voči prevádzkovateľovi

 

Evidenčné listy informačných systémov sú prístupné pre fyzické alebo právnické osoby na požiadanie na metodickom oddelení knižnice.